Viewing requirements


Calouste Gulbenkian Foundation logo

Sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation — Հովանավոր՝ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւն

All rights reserved, 2019

 


Overview

In 1247, the space between the Aras River and Lake Sevan became the site of a meeting between representatives of the Christian West and the powerful Mongol hordes from East Asia. The mid-thirteenth century saw the Caucasus region as the focal point of a Eurasia-wide clash of civilizations, religions, ways of life, and ideologies. The Armenian heartland was playing host to a cross-cultural contact of global historical importance with the famous meeting between a small group of Dominican friars, acting as emissaries of the pope, and the great Mongol military leader, Baiju, and his troops charged with the conquest of Western Asia. One of the Dominican emissaries, Simon of Saint-Quentin, left a report called the "History of the Tartars" - Historia Tartarorum - of this political face-to-face meeting that went disastrously wrong. For the first time, we present it here translated into English with the original Latin side by side.

1247 թվականին Արաքս գետի և Սևանա լճի միջև ընկած տարածքը դարձավ քրիստոնեական Արևմուտքի ներկայացուցիչների և Արևելյան Ասիայի հզոր մոնղոլական խմբերի հանդիպման վայր։ Տասներեքերորդ դարի կեսին Կովկասի տարածաշրջանը ձևափոխվեց Եվրասիական քաղաքակրթությունների, կրոնների, ապրելակերպերի և գաղափարախոսությունների ընդհարման թատերաբեմի։ Հայկական լեռնաշխարհը վերածվեց համաշխարհային նշանակություն ունեցող պատմական միջմշակութային բախումների շփման գոտու սկսած դոմինիկյան միաբանների, ովքեր գործում էին որպես Հռոմի պապի ներկայացուցիչներ, և Արևմտյան Ասիան գրաված մոնղոլական զորքերի առաջնորդ Բայջուի հայտնի հանդիպումով։ Դոմինիկյան ներկայացուցիչներից մեկը՝ Սիմեոն Կանտենացին, թողել է Պատմութիւն Թաթարաց (Historia Tartarorum) անվամբ հաշվետվություն, որ ներկայացնում է աղետալի ելակետ ունեցող քաղաքական այս առերես հանդիպման մանրամասները։ Առաջին անգամ այստեղ մենք ներկայացնում ենք այս աշխատության անգլերեն թարգմանությունը՝ բնօրինակ լատիներենի հետ կողք կողքի։

About this website

This annotated translation and the underlying infrastructure is the joint effort of a team of Medievalists and a web developer, and was made possible by the support of the Calouste Gulbenkian Foundation. It serves both academic and educational purposes which are reflected in the structure of the information accessible through the buttons featured in the sidebar of this page:

  • An introduction to the historical context of Simon of Saint-Quentin's "History of the Tartars" and the source's relevance to Armenian historians. This introduction is available both in English and Armenian.
  • An introduction to the Caucasus Region during its Mongol contest
  • An annotated Latin to English translation of Simon of Saint-Quentin's Historia Tartarorum. You can navigate through the document by the sidebar Table of Contents on the left or by clicking the navigation icons in the navigation bar in the top-right corner. The document is fully searchable — click on the magnifying glass icon to open the Search window.
  • An interactive map of Medieval Greater Armenia and Anatolia with special features: a specific location's occurrence in the annotated translation is featured on the side, along with a link to the toponym's Wikipedia article. To explore the map, click on any of the map's "Google place" icons.

Project members

Get in touch!

We invite the feedback and suggestions from readers on any features of the site, including both the translation and annotations. If you've got an idea, let us know at info@simonofstquentin.org. We also invite any experiences from teachers who have used these materials with grade school or university students; on the basis of any such feedback we will continue improving this site. Through the years, we hope to reach a much broader audience than a traditionally published book ever could in the past – particularly a scholarly annotated translation of a thirteenth-century document. We hope that this text offers a new perspective on the role of the states and peoples of the Caucasus in world history and will generate a much wider interest in the Caucasus’s role in “global history,” a trending topic in modern historical studies.

Citation example: Pow, Stephen, Tamás Kiss, Anna Romsics, Flora Ghazaryan. Simon of Saint-Quentin: History of the Tartars. XXX, 69. Accessed at: www.simonofstquentin.org

 

x
This website uses cookies. More info in the Viewing requirements section Accept